ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υπηρεσίες Τοπογράφου Μηχανικού σχετικές με υποθέσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σε περιοχές που βρίσκονται στο στάδιο της “Κτηματογράφησης”, αλλά και σε περιοχές με καθεστώς “Λειτουργούντος Κτηματολογίου”, όπου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν καταγραφεί και το Κτηματολογικό Γραφείο έχει αντικαταστήσει το σύστημα μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου.

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε με υπευθυνότητα όλες τις περιπτώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Επιπλέον, το γραφείο συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με έμπειρους νομικούς, ώστε να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα τα τεχνικά και νομικά ζητήματα των ακινήτων.

 


 

Κτηματολόγιο σε στάδιο Κτηματογράφησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα:
 
  την ολοκληρωμένη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας Ν. 2308/1995, η οποία περιλαμβάνει την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων και την υποβολή τους μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου στο γραφείο κτηματογράφησης, με στόχο την ορθή αρχική εγγραφή του εμπράγματου δικαιώματος.
 
  τον εντοπισμό του ακινήτου σας
 
  την ολοκληρωμένη υποβολή αίτησης διόρθωσης / ένστασης, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού ή τεχνικού σφάλματος και την περιγραφή των μεταβολών που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα επικαλούμενα στοιχεία
 
  την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, εφόσον απαιτείται, τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την φάση της κτηματογράφησης, με στόχο να εντοπιστούν και να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον. Κατά την φάση της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων και εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες εγγραφές (π.χ. λάθος εμβαδόν και όρια ακινήτου, εσφαλμένος εντοπισμός, αδυναμία εντοπισμού, ανάρτηση ως άγνωστος κλπ.), το γραφείο μας αναλαμβάνει και συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87, στα οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύουν τις αιτήσεις διορθώσεων και οδηγούν σε διορθωμένες εγγραφές που ταυτίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα υλοποιημένα όρια του ακινήτου.
 
Πρόσθετη επιλογή αποτελεί και η δυνατότητα παράστασης μας ως τεχνικού συμβούλου ενώπιον των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων.
 

 
Κτηματολόγιο σε λειτουργία

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα:
 
  τις διορθώσεις αρχικών εγγραφών
 
  τις διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων
 
  την σύνταξη διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο Κτηματολογικό Γραφείο στις περιπτώσεις διορθώσεων του εμβαδού και των ορίων του ακινήτου, καθώς και κατά την καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων που επιφέρουν χωρικές μεταβολές (κατατμήσεις, συστάσεις καθέτων ιδιοκτησιών, επιδικάσεις κλπ.), οπότε απαιτείται υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, όπου απεικονίζονται οι αντίστοιχες χωρικές μεταβολές.

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.