ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Τοπογραφικό διάγραμμα για συμβολαιογραφικές πράξεις
Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο σχεδόν για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, όπως αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές κλπ, καθώς αποτυπώνει την ιδιοκτησία για την οποία λαμβάνει χώρα η δικαιοπραξία. Αποτελεί μία πολύ υπεύθυνη υπηρεσία από την πλευρά του Τοπογράφου Μηχανικού καθώς στην ορθή περιγραφή της ιδιοκτησίας στο τοπογραφικό διάγραμμα βασίζεται η σύνταξη του συμβολαίου. Το τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει την μελέτη και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, την έρευνα των πολεοδομικών διαταγμάτων και τον τεχνικό έλεγχο των ακινήτων, καθώς και τις βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του Ν.651/1977, τις βεβαιώσεις για τις επεκτάσεις πόλεων του Ν.1337/1983 και τις βεβαιώσεις του Ν.4495/2017 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμου κτιρίου.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, υπάρχει η δυνατότητα να αποτυπώνονται αναλυτικά με εμβαδομέτρηση τα όρια των άτυπων αποκλειστικών χρήσεων εντός του όλου ακινήτου, ώστε να είναι εφικτή η μεταγενέστερη επισύναψη του διαγράμματος σε συμβολαιογραφικές πράξεις ή σε δικαστικές αγωγές διανομής του ακινήτου.

 


 

Τοπογραφικό διάγραμμα για υπαγωγή στον Νόμο περί αυθαιρέτων
 
Από το έτος 2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη συμβολαιογραφική πράξη σε ακίνητο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν.

Το γραφείο μας εκπονεί πλήρεις τοπογραφικές αποτυπώσεις σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και παρέχει τα ψηφιακά σχέδια υψηλής ακρίβειας των κατασκευών, το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου, καθώς και πλήρη υψομετρική αποτύπωση, ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου και η σύνταξη των λοιπών σχεδίων της τακτοποίησης (κατόψεις, τομές κλπ.),
 

 
Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος περιλαμβάνει:
 
  Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής του ακινήτου.
 
  Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κτισμάτων και κατασκευών.
 
  Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 
  Απεικόνιση θεμελιωδών πολεοδομικών γραμμών (ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή, γραμμή αιγιαλού – παραλίας κτλ)
 
  Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου.
 
  Δηλώσεις των Ν.651/1977 και Ν.1337/1983.
 
  Προσδιορισμός των απαραίτητων χωρικών στοιχείων για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 
  Τοποθέτηση του περιγράμματος των ορίων της ιδιοκτησίας είτε επί του αντίστοιχου αποσπάσματος διαγράμματος της ΓΥΣ (Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) κλίμακας 1:5000 (για ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου) είτε επί του αποσπάσματος του Ρυμοτομικού διαγράμματος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το γεωτεμάχιο.
 
  Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.
 
​​​​​​​​​​​​​​  Ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”
 

 
Βεβαιώσεις Ν. 4495/2017
 
Για κάθε μεταβίβαση εν ζωή ακινήτου (όπως πώληση, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή, κλπ), είναι υποχρεωτική η βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4495/2017. 

Μετά από την αυτοψία μας στο ακίνητο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση του Ν.4495/2017. Η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνει μοναδικό αριθμό, έχει ισχύ 2 μηνών και προσαρτάται στα συμβόλαια.

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.