ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αντωνιαδου Ειρήνη | Τεχνικό Γραφείο Ορεστιάδα - Τοπογράφος Μηχανικός


Για την ένταξη περιοχών στο Σχέδιο Πόλης γίνεται πρώτα η κτηματογράφηση και συγκεντρώνονται οι δηλώσεις ιδιοκτησίας, ακολούθως εκπονείται η μελέτη πολεοδόμησης και εγκρίνεται το ρυμοτομικό σχέδιο και τέλος κυρώνεται η Πράξη Εφαρμογής με την οποία τα οικόπεδα αποκτούν εκτός από την τελική τους μορφή και τίτλο κτήσεως. 

Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής μπορεί να γίνει εφόσον τεκμηριωθεί απόλυτα ότι τα όρια της αρχικής ιδιοκτησίας δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά ή ότι υπάρχει σφάλμα καταχώρισης των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή του τίτλου κτήσεως του ακινήτου. Επίσης Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής γίνεται όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας και το οικόπεδο εμφανίζεται ως «Αγνώστου ιδιοκτήτη».

 


 

Η εργασία σύνταξης διορθωτικής πράξης εφαρμογής περιλαμβάνει:
 
  Συγκέντρωση στοιχείων από Υπηρεσία Δόμησης 
 
  Συγκέντρωση στοιχείων από Υποθηκοφυλακείο
 
  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο σύστημα συντεταγμένων της Πράξης Εφαρμογής και στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87)
 
  Μελέτη φακέλου και επίλυση προβλήματος
 
  Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την αιτιολόγηση της αιτούμενης μεταβολής
 
  Οργάνωση  του φακέλου που θα κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
 
  Παρακολούθηση της πορείας του φακέλου μέχρι την κύρωση της Διορθωτικής Πράξης και την εγγραφή της στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώρισή της Εθνικό Κτηματολόγιο

 

     
 
 
***
Το αρχείο του Τεχνικού Γραφείου της Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Αντωνιάδου Ειρήνης τηρείται στην ίδια διεύθυνση από την Τοπογράφο Μηχανικό Μητσοπούλου Πετρούλα.